El Nombre de Dios

 Isvara Parama Krsna Official Name: Brahma SamhitaSpoken By: Lord Brahma to Lord Govinda Book Name: Brahma Samhita (Section: Chapter 5 Verses 1, 28 – 62) Author: Vyasadeva   ishvarah paramah krishnah sac-cid-ananda-vigrahaha anadir adir govindaha sarva-karana-karanamchintamani prakara-sadmasu kalpa-vriksha- laksavriteshu surabhir abhipalayantam lakshmi-sahasra-shata- sambhrama-sevyamanam govindam adi-purusham tam aham bhajami Venum kvanantam aravinda-dalayataksam barhavatam samasitambuda-sundarangam kandarpa-koti-kamaniya vishesha-shobham govindam… Read More El Nombre de Dios